VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Návrh a uzavretie zmluvy

1.1 Objednávky prijíma dodávateľ od odberateľov pri osobnom stretnutí alebo elektronicky na e-mail zverejnený na webovej stránke spoločnosti: rhgrafika.sk na ktorej sú súčasne zverejnené tieto podmienky.

1.2 Odoslaná objednávka je záväzná.

1.3 Zmeny a dodatky k objednávke majú platnosť len v prípade obojstranného potvrdenia kupujúcim aj predávajúcim.

1.4 Objednávka je podľa povahy vyznačených údajov návrhom na uzavretie zmluvy o dielo, alebo zmluvy o dodávke služieb, obsahom návrhu sú aj tieto

1.5 Návrh zmluvy je prijatý adresátom-dodávateľom, ak po prevzatí alebo doručení objednávky:

a) potvrdí jej prevzatie,

b) dostaví sa na miesto zhotovenia diela alebo miesto plnenia zmluvy o dodávke služieb,

c) urobí akýkoľvek iný výslovný alebo nevyslovený úkon, ktorým prejaví vôľu plniť zmluvu.

II. Predmet a povaha zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy o dielo je zhotovenie konkrétneho kvalitatívne alebo kvantitatívne popísaného diela, a jeho odovzdanie objednávateľovi, v stanovenom čase plnenia.

2.2 Predmetom zmluvy o dodávke služieb je poskytovanie služieb v rozsahu predmetu činnosti za cenu určenú v cenníku dodávateľa alebo podľa nakalkulovanej ceny, v dobe určenej v objednávke, alebo neurčitej dobe.

2.3 Zmluva o dodávke služieb sa považuje za uzavretú vždy vtedy, ak v objednávke nie je vymedzený výsledok prác, ktoré ma dodávateľ objednávateľovi dodať,ako aj vtedy, ak je cena uvedená v jednotkovej cene za hodinu, alebo iný časový úsek bez uvedenia počtu jednotiek.

2.4 Zmluva o dodávke služieb sa považuje za uzavretú na neurčitú dobu, ak nie je uvedené trvanie zmluvy, alebo ak odberateľ prijme vykonanie prác dodávateľom aj po skončení doby uvedenej v objednávke.

III. Cena a platobné podmienky

3.1 Objednávateľ je povinný dodávateľovi riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú v potvrdenej objednávke poprípade dohodnutej pri zmene diela.

3.2 Cena je splatná na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi na základe preukázateľného  Splatnosť  faktúry  ak sa strany nedohodli inak je 14 dní od doručenia faktúry v písomnej alebo elektronickej podobe.

3.3 Cenu hradí objednávateľ podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.

IV. Dodanie tovaru a reklamácie

4.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar riadne a včas. Objednávateľ je povinný prevzatie tovaru potvrdiť. V prípade ak je tovar odovzdaný na prepravu zasielateľskej spoločnosti, s preukázateľne správnym označením objednávateľa, považuje sa tovar za prevzatý aj bez potvrdenia prevzatia.

4.2 Reklamácie zjavných vád tovaru, ako aj množstva a druhu tovaru, je objednávateľ povinný predložiť pri prevzatí tovaru, ak niet odchylného dojednania; reklamácie vád tovaru môže objednávateľ uplatniť len v rozsahu určenom výrobcom

4.3 Reklamácie tovaru v záručnej dobe objednávateľ predloží dodávateľovi písomne alebo elektronicky na dojednanú elektronickú V prípade mechanického poškodenia tovaru po podpísaní preberacieho protokolu sa záruka na vady tovaru spôsobené mechanickým poškodením nevzťahuje. V prípade mechanického poškodenia podľa tohto odseku berie objednávateľ na vedomie, že mu vznikne nárok na náhradu škody výhradne voči osobám, ktoré poškodenie spôsobili.

4.3. Ostatné povinnosti zmluvných strán pri nárokoch z vád tovaru sa riadia úpravou zodpovednosti za vady. Objednávateľ je však vždy povinný preukázať primerané opatrenia na predchádzanie nesprávneho používania tovaru, alebo jeho používania v rozpore s jeho účelom.

V. Omeškanie

V prípade omeškania objednávateľa s peňažným plnením má dodávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ktorá je splatná v deň nasledujúci po doručení výzvy na úhradu, aj v prípade, ak sa výzva vzťahuje len na istinu pohľadávky. Zmluvná pokuta neobmedzuje

nárok na náhradu škody. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 0,05 % ceny omeškaného tovaru za každý deň omeškania. Pokuta je splatná spolu s fakturáciou zostatku ceny tovaru.

VI. Zabezpečenie plnenia

6.1 Konateľ obchodnej spoločnosti, ktorý podpisuje objednávku tovaru, alebo potvrdzuje prevzatie tovaru, preberá ručenie za záväzok obchodnej spoločnosti ako ručiteľ v zmysle občianskeho zákonníka, a to v rozsahu istiny, úrokov z omeškania, zmluvnej pokuty za omeškania a zmluvnej pokuty podľa ods.5.

6.2 Ak omeškanie dlžníka s plnením presiahne 90 dní, má veriteľ právo požiadať dlžníka o dodatočné zabezpečenie plnenia, najmä zriadením záložného práva, uzatvorením záložnej Veriteľ má právo požiadať dlžníka o uzatvorenie záložnej zmluvy do uplynutia premlčacej doby na dodávku tovaru.

6.3 Ak ktorýkoľvek zo skupiny podnikateľov (§ 2 ObZ), vrátane majetkovo prepojených obchodných spoločností a živnostenských podnikateľov, ktorí majetkovú účasť prejavujú v použití spoločného prvku v obchodnom mene (§ 10, 2 a § 66a Obchodného zákonníka) alebo osôb v postavení ovládanej a ovládajúcej osoby, s obdobným predmetom činnosti, ako objednávateľ objedná tovar od dodávateľa, a následne dôjde:

a) k jeho prevzatiu iným členom skupiny podnikateľov,

b) k jeho prevzatiu v priestoroch prevádzky, miesta podnikania alebo sídla spoločnosti iného člena skupiny,

c) k jeho prevzatiu v priestoroch spoločnej prevádzky,

má sa zato, že členovia takejto skupiny tvoria v čase objednávky a prevzatia tovaru združenie v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.

6.4 Objednávateľ a konateľ objednávateľa ako ručiteľ za záväzky objednávateľa sa zaväzujú, že v prípade ak ktorýkoľvek z nich založí ako spoločník obchodnú spoločnosť s obdobným predmetom činnosti, alebo sa zúčastní jej založenia ako prvý konateľ,  alebo mu bude v takej spoločnosti udelená prokúra, na požiadanie dodávateľa ako veriteľa pristúpi táto nová obchodná spoločnosť k záväzku objednávateľa.

6.5 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť dodávateľovi svoju platobnú neschopnosť, ako aj vstup do likvidácie alebo do konkurzu,a to do 10 dní odkedy rozhodná udalosť nastala, v prípade, že tak neučiní, dodávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % dlžnej sumy za každý deň omeškania, splatnú spolu s istinou.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1 Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke zhotoviteľa, preukázateľným doručením vybranej osobe a tretej osobe a zverejnením v sídle dodávateľa, a to dňom prvého

7.2 Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke dodávateľa v deň odoslania objednávky Objednávateľom. Tieto podmienky sú založené na slobodnej vôli oboch zmluvných strán, a strany vyhlasujú, že zmeny dispozitívnych ustanovení zákonov, ktorými sa ich zmluvný vzťah riadi, sa ich platnosti nedotýkajú. Strany považujú obsah týchto podmienok za súladný s dobrými mravmi a v zmysle zásady venire contra factum proprium vyhlasujú, že v budúcnosti sa nebudú domáhať námietku rozporu týchto podmienok alebo ich časti s dobrými

7.3 Odoslaním objednávky potvrdzuje objednávateľ, že akceptuje cenu tovaru ak je určená, a Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa v znení platnom ku dňu odoslania objednávky.

7.4 Objednávateľ odoslaním  objednávky  udeľuje   Dodávateľovi   v   súlade so zákonom č. 428/2002 z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Dodávateľa za účelom plnenia zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Dodávateľa, zasielaní informácií o činnosti Dodávateľa a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail). Súhlas objednávateľ udeľuje na dobu do jeho odvolania. Objednávateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Dodávateľa alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Dodávateľa. Objednávateľ vyhlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

7.5 Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok, pričom objednávateľ s týmto právom výslovne súhlasí, a taktiež výslovne objednaním tovaru vyslovuje súhlas s obsahom týchto podmienok a vôľu byť nimi viazaný.

 

V Považskej Bystrici dňa 01.05.2016

Tlačiť