Ochrana údajov

I. Web stránka

Spoločnosť RHGRAFIKA, s.r.o. rešpektujesúkromiekaždéhonávštevníkastránky. Štatistikynávštevnosti stránok sa zbierajú a vyhodnocujú prostredníctvom nástroja 3. strany – Google Analytics. Na stránke nie je nasadený žiadny iný interný ani externý nástroj na zber dát o návštevníkoch. Zozbierané dáta sa nepoužívajú na remarketing ani iné ďalšie spracovanie okrem sledovania agregovaných výsledkov. IP adresy sú anonymizované a mažú sa po 14 mesiacoch. Spracovanie osobných údajov žiadateľov o obchodnú ponuku. Na stránkach jednotlivých produktov je možné vyplniť formulár so žiadosťou o zaslanie cenovej ponuky. Súčasťou vyplnených dát môžu byť aj osobné údaje. Vyplnený formulár sa zo serveru bez spracovania dát odošle na zadefinovaný mail zodpovedného pracovníka Bittner print. Ten bude uchovávať poskytnuté údaje v bezpečí a uskutoční všetky dostupné preventívne opatrenia na zabezpečenie údajov proti strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Údaje budú využité len za účelom vystavenia cenovej ponuky a uchované po dobu jedného roka pre prípad spolupráce. Vyplnené údaje sa nepoužívajú na remarketing ani iné ďalšie reklamné účely.

 

II. Sociálne siete

Naše internetové stránky môžu obsahovať funkcie prepojenia sociálnej siete Facebook. Súvisiace služby poskytuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Prehľad Facebook tlačidiel a ich vzhľadu nájdete na: https://developers.facebook.com/ docs/plugins. Prepojenie spoločnosti Facebook Inc. prezradí, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste počas prezerania našich stránok prihlásený do svojho používateľského účtu na Facebooku, poskytovateľ vie získať informácie o vašich záujmoch, t.j. informácie, ku ktorým máte prístup cez svoj používateľský účet. Využívanie ktorýchkoľvek funkcií prepojenia (napríklad kliknutím na tlačidlo “Like”), budú aj tieto informácie presunuté prehliadačom priamo poskytovateľovi na uchovanie.

Viac informácii o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťami Facebook nájdete na http://www. facebook.com/policy.php

V prípade, že si neželáte, aby sociálna sieť Facebook vašu návštevu našich stránok prepojili s vaším používateľským účtom, musíte sa odhlásiť z príslušného používateľského účtu pred vstúpením na naše stránky.

 

III. Cookies

Cookie je textový súbor, ktorý sa automaticky ukladá do vášho zariadenia pripojeného na internet pri návšteve webovej stránky. Súbor cookie vám umožňuje pri každej ďalšej návšteve stránky využívať rovnaké predvoľby, ktoré ste zadali pri poslednej návšteve stránky. Cookie pomáha aj pri nákupe, keďže vám odporúča produkty, ktoré ste naposledy navštívili. Cookies nepoškodzujú váš počítač. Na cookies tretej strany sa vzťahujú tieto opatrenia: Na tieto súbory cookies nemáme vplyv; Tieto cookies sú predmetom politiky ochrany osobných údajov poskytovateľa (nájdete ich na stránke poskytovateľa); Dáta sú ukladané na serveroch poskytovateľa. Tieto dáta môžu byť bez nášho súhlasu poskytnuté ďalším osobám, ak to vyžaduje zákon.

Väčšina cookies sa automaticky vymaže po zatvorení okna internetového prehliadača. Niektoré, tzv. trvalé súbory cookies, zostanú uložené dlhšie – 90 dní až niekoľko rokov. Tieto súbory tiež môžu byť kedykoľvek vymazané manuálne (je potrebné vymazať si Cache vo vašom internetovom prehliadači).

Cookies môžete odmietnuť alebo vymazať zmenou nastavení vášho internetového prehliadača. Pre viac informácií vám odporúčame preštudovať si pokyny vášho prehliadača alebo pomocníka. Zamietnutie niektorých cookies však môže ovplyvniť funkčnosť webovej stránky. Prostredníctvom nášho súboru cookies nezískavame žiadne osobné informácie. Vo všeobecnosti máte právo prístupu k osobným údajom, ktoré ukladáme, môžete ich teda upraviť alebo vymazať. Pre viac informácií nás neváhajte osloviť prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke.

 

IV. Ochrana osobných údajov v súvislosti s nariadením GDPR

a) Všeobecné informáce

V súvislosti so spracovaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie:

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracovaní vašich osobných údajov je spoločnosť RHGRAFIKA, s.r.o, so sídlom Rozkvet 2055/120, Považská Bystrica 01701, IČO: 50280287, DIČ: 2120258503, IČ DPH: SK 2120258503, zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č.32936/R.

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle 0949 30 37 39, písomne na adrese RHGRAFIKA, s.r.o., Rozkvet 2055/120, Považská Bystrica 01701, alebo e-mailom office@rhgrafika.sk.

 

b) Rozsah osobných údajov

Minimalizujeme rozsah osobných údajov, ktoré spracovávame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracovávame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracovávame tieto

kategórie osobných údajov: Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník); Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa; Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch, ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho eshopu, informačného newslettera a podobne; Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe; Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach; Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií.

 

c) Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod. Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracovávame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok. Vaše osobné údaje spracovávame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

 

d) Právne základy spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

Je spracovávanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu, vytvorenie ponuky).

Alebo je spracovanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom.

Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracovanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

 

e) Kategórie príjemcov

Osobné údaje môžu byť pri spracovaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Kuriérske a prepravné spoločnosti; Marketingové agentúry a call centrá; Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori; Advokátske a právne kancelárie; Znalci a súdni znalci; Inkasné spoločnosti a exekútori; Súdy a orgány činné v trestnom konaní; Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

 

f) Doba uschovávania osobných údajov

- V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracovávať do doby, než svoj súhlas neodvoláte

- V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracovávať, pokiaľ nebudete spracovaniu namietať, po dobu ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

- V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok

- V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a môže byť lehota 10 rokov.

 

h) Vaše práva ako dotknutých osôb

Pri spracovaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

- Máte právo na prístup ku svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracovávané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba

- Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme

- Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracované nezákonne.

- Ak sú vaše osobné údaje spracované na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

- Máte právo na obmedzenie spracovania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracovávať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

- Máte právo namietať a na automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracovanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.

- Máte právo na prenos údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064

220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

i) Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo 0949 30 37 39, písomne na adrese RHGRAFIKA, s.r.o, so sídlom Rozkvet 2055/120, Považská Bystrica 01701, alebo emailom office@ rhgrafika.sk. Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. Ak bude, ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok

 

V Považskej Bystrici dňa 25.05.2018

Tlačiť